PolskiРусский
Strona główna Fundusze unijne Dotacje na salon kosmetyczny

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znalazły się działania, w ramach których można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jaką jest salon kosmetyczny.

PO KL wdrażany w latach 2007-2013 obejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu aktywności zawodowej m.in.: poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wydzielono kilka grup docelowych, które mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Należą do nich osoby doświadczające trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, tzn.:

- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby po 50-tym roku życia
- młodzież do 25 roku życia
- osoby odchodzące z rolnictwa

Zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą aplikować o dofinansowanie do właściwej jednostki wdrażającej działanie. Ponadto ze środków przeznaczonych na realizację działania organizowane są szkolenia poprzedzające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dla beneficjentów dostępna jest także pomoc doradcza w początkowym okresie istnienia firmy.

Składane przez wnioskodawców projekty powinny mieć na celu wprowadzanie innowacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy, co jest jednocześnie jednym z czynników rozwoju regionu.

Beneficjenci, po otrzymaniu dotacji, są kontrolowani przez komisję sprawdzającą wykorzystanie środków z dofinansowania (np. zakupiony sprzęt).

Projekty wnioskodawców, wyłonione w drodze konkursów, realizowane są przez różne instytucje (organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, urzędy, etc.). Mogą także być wdrażane przez instytucje wyznaczone w tym celu przez samorząd województw. Wielkość dofinansowania projektu zależna jest od lokalizacji inwestycji (różne poziomy w różnych województwach).

Działania, w ramach których można ubiegać się o dotację na działalności salonu kosmetycznego:

- możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł (jednorazowa dotacja)
- ponad 1000 złotych wsparcia pomostowego (miesięcznie) ? od 6 do 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności
- wymagany wkład własny na poziomie 15%
- warunek prowadzenia działalności przez kolejny rok
- wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne (pracujące i bezrobotne)
- osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie mogą składać wniosków
- instytucja wdrażająca ? Wojewódzki Urząd Pracy
- operatorzy prowadzący rekrutację do projektów ogłaszani są na listach Wojewódzkiego Urzędy Pracy
- wnioskodawcy zgłaszają operatorom chęć zapisania się do projektu
- wnioskodawcy otrzymują informacje nt. tworzenia biznes planu oraz prowadzenia działalności gospodarczej
- beneficjenci wyłaniani są w drodze konkursu (ocena pomysłu i biznes planu).

 

W tekście wykorzystano fragmenty artykułu pochodzącego ze strony www.nowe-dotacje.pl.